Bảng giá

1 tháng

$ 45 / 900 nghìn

Không giới hạn tài khoản
Tự động kết bạn theo UID
Quản lý số lượng lớn profile trên 1 thiết bị
Hỗ trợ mở checkpoint cực nhanh
Hỗ trợ & bảo hành trọn gói

Gói Dùng Thử

$Miễn Phí

20 lượt tra cứu SĐT

Số lượng tra cứu: 20 lượt
Giới Hạn Chức Năng
Cập Nhật Dữ Liệu Mới Liên Tục
Tư Vấn Khai Thác Hiệu Quả
Hỗ Trợ & Bảo Hành Trọn Đời

Gói Cá Nhân

$1 triệu

3000 lượt tra cứu SĐT

Số lượng tra cứu: 3000 lượt
Không Giới Hạn Chức Năng
Cập Nhật Dữ Liệu Mới Liên Tục
Tư Vấn Khai Thác Hiệu Quả
Hỗ Trợ & Bảo Hành Trọn Đời

6.000 MPoint

$ 100 / 2 triệu

6.000 lượt tra cứu SĐT

Số lượng tra cứu: 6.000 lượt
Không giới hạn chức năng
Cập nhật dữ liệu mới liên tục
Tư vấn khai thác hiệu quả
Hỗ trợ & bảo hành trọn đời

18.000 MPoint

$ 250 / 5 triệu

18.000 lượt tra cứu SĐT

Số lượng tra cứu: 18.000 lượt
Không giới hạn chức năng
Cập nhật dữ liệu mới liên tục
Tư vấn khai thác hiệu quả
Hỗ trợ & bảo hành trọn đời